Капитал и финансова характеристика на фирма.

Финансовата характеристика на капитала 

на всяко предпиятие се влияе и определя от необходимостта да решават четири основни проблема:
 1. - какво да се произвежда;
 2. - как да се произвежда;
 3. - на кого да се продава;
 4. - как да се продава.
 
Отговорът на тези въпроси се определя и от гледна точка на ограничените възможностти на предприятието да финансира намирането на ресурси и тяхното използване от една страна, а от друга непрекъснато нарастващото и променящо се пазарно потребление.

Определящ фактор за подобряване използването на ресурсите, за повишаване производителността на труда, е величината и равнището на използвания финансов капитал.
  

Съвкупният финансов израз на имуществото на фирмата 

представлява нейния капитал. Това имущество се нарича капитал на фирмата (Capital of the company), защото е включен в производствената дейност.

В теорията и практиката за фирмените финанси се дават различни определения за капитал. Най-често той се характеризира като съвкупност от средства за производство, чрез които се произвеждат стоки или осъществяват услуги. Оттук следва, че капиталът е икономическа категория и може да има следните характеристики:
 1.   - капиталът е вид финансово богатство, предназначено за натрупване и даващо възможност да се развие производството;
 2.   - капиталът е вид икономическо отношение в производствената сфера (закупуват се суровини и материали, енергия, работна сила, реализира се продажба на готова стока, плащат се данъци, реализира се печалба);
 3.   - капиталът е в непрекъснато движение и възприема различни финансови форми

За фирмата те са както следва:

 1. финансова форма,
 2. стокова форма,
 3. производствена форма,
 4. нематериална форама - ноу-хау, търговска марка, фирмен имидж...
--------------------------------------------------

Същност на Финансово-стопанския анализ.

На фона на все по-глобализиращата се икономика, 

съчетана с периодични кризисни явления и нарастваща конкуренция между фирмите, все по-актуален става въпросът за Финансово-стопанския анализ (ФСА).
 
Чрез него се извършва изследване състоянието и развитието на фирмата на основата на нейната финансова структура и рентабилност. Методическото изследване, осъществявано от главния счетоводител или финансовия мениджър на фирмата се базира преди всичко на информацията от счетоводните отчети, допълнена с друга финансово - счетоводна информация.
 
Ето защо извършването на анализа се осэществява от специалисти с висока квалификация в областта на финансовото и управленско счетоводство, финансите и анализа.
   

Финансово-стопанския анализ е процес на

 • избор, 
 • съпоставяне и 
 • оценяване 
на финансова информация във фирмата. Ето защо първата му процедура е свързана с избора на необходимата за вземане на най-правилно решение информация от целия фирмен информационен поток.
Чрез съпоставянето й се цели да се открият най-важните финансови и стопански пропорции и взаимоотношения, а последната процедура е свързана с оценяването и интерпретирането на тези взаимоотношения и изводите, които могат да се направят от тях за финансовото състояние и бъдеще на фирмата.
-------------------------------------------------

Какво е това финанси?

Финанси 

(от лат. financia - наличност, налични средства, доход, а от френски - «finances» - това са парични средства) - е обобщаващ икономически термин, означаващ както парични средства, така и финансови ресурси, разглеждани в процеса на тяхното създаване и движение, разпределение и преразпределение, използване.
 
Финансите се използват в икономическите отношения и са обусловени от взаимните разчети между стопанските субекти, движението на парични средства, паричното обръщение и използването на парите между различните субекти на пазара.

Финанси са съвкупността от всички парични ресурси

намиращи се в разпореждане на държавата и стопанските субекти, а също и системата за тяхното
 • формиране, 
 • разпределение и 
 • използване. 
В някои случаи се приема, че финансите не са пари, а икономически отношения, в процеса на които се формират и използват фондовете от парични средства. Финансите са многостранно понятие, което включва в себе си както наличните пари, така и безналични парични ресурси, а също и други форми и инструменти за парични средства.

Най-елементарно и примитивно казано, финансите - това са пари (налични - в брой, по банкови сметки, чекове, акредитиви и други финансови инструменти), а много хора ги разбират като недостиг на пари.

Финансите включват всички финансови агрегати 

в една конкретна страна или в целия свят, във всички форми и стадии, по време на тяхното създаване и движение от един човек до друг (например, като купувате хляб, финансите протичат от Вашия джоб до касата на продавача), а също по време на тяхното разпределение (например, чрез държавния бюджет или бюджета на една фирма под формата на различни разходи или вложения), преразпределение (повторно разпределение на финансите) и използване (при плащане на стоки или услуги).

Финанси са също и

 • застрахователните полици, 
 • недвижимите имоти, 
 • машините, 
 • предприятията, 
тъй като всички те представляват някаква материална ценност, която може да бъде преобразувана във финансови средства при тяхната реализация.

Способността на материалните обекти, с определена скорост, да се реализират по изгодна цена, се нарича ликвидност на финансовите инструменти. Например, един имот по време на криза има ниска ликвидност - т.е. трудно е да се продаде, още по-малко на висока цена. Докато парите са най-ликвидната стока. Но националната валута на Зимбабве е по-малко ликвидна от американския долар.

Финансите са кръвта на държавата

която доставя полезните вещества по кръвоносните съдове, с помоща на банковата система, до всички субекти на финансовата система -
 • обикновените хора (физическите лица), 
 • предприятията, 
 • учрежденията, 
 • организациите, 
 • фирмите (юридическите лица), 
държавата в лицето на многочислените бюджетни организации.


По такъв начин, финанси са всички парични средства, които се намират в разпореждане на държавата, фирмите или хората. Понятието финанси е неразривно свързано с понятието бюджет:
 • -    държавен бюджет,
 • -    фирмен бюджет,
 • -    семеен бюджет,
 • -    личен бюджет.
От това как един субект управлява своя бюджет, зависи нивото на неговите финансови доходи, разходи и неговия финансов успех.

Ако субекта на финасовите отношения

 • разпределя своите ресурси неразумно, 
 • не умее да прави спестявания в разните «кошници», 
 • не си е осигурил постоянен источник на финансов доход, 
то съвсем вероятно е той да фалира.

Определянето на финансите, освен с бюджета, също така е неразривно свързано и с понятията доход и разход. За да бъде бюджета печеливш, необходимо е доходите да бъдат повече от разходите. Независимо от това съвсем просто правило, нещата често не стоят така.

Кредитът е важна съставка на финансите, която позволява да се преразпределят финансови средства между различните субекти на финансови отношения. Например, възрастните хора са склонни да събират пари и да ги спестяват в банкови депозити.

Докато младите хора и предприемачите винаги имат по-големи потребности от пари и финанси, поради което вземат пари в кредит от банките, а банките в тези финансови взаимоотношения играят ролята на посредник. Те печелят от разликата в лихвите, която получават от своите заематели по кредита и която изплащат на вложителите по депозити.
Налични издания по английски език - за българи: