Какво е това финанси?

Финанси 

(от лат. financia - наличност, налични средства, доход, а от френски - «finances» - това са парични средства) - е обобщаващ икономически термин, означаващ както парични средства, така и финансови ресурси, разглеждани в процеса на тяхното създаване и движение, разпределение и преразпределение, използване.
 
Финансите се използват в икономическите отношения и са обусловени от взаимните разчети между стопанските субекти, движението на парични средства, паричното обръщение и използването на парите между различните субекти на пазара.

Финанси са съвкупността от всички парични ресурси

намиращи се в разпореждане на държавата и стопанските субекти, а също и системата за тяхното
 • формиране, 
 • разпределение и 
 • използване. 
В някои случаи се приема, че финансите не са пари, а икономически отношения, в процеса на които се формират и използват фондовете от парични средства. Финансите са многостранно понятие, което включва в себе си както наличните пари, така и безналични парични ресурси, а също и други форми и инструменти за парични средства.

Най-елементарно и примитивно казано, финансите - това са пари (налични - в брой, по банкови сметки, чекове, акредитиви и други финансови инструменти), а много хора ги разбират като недостиг на пари.

Финансите включват всички финансови агрегати 

в една конкретна страна или в целия свят, във всички форми и стадии, по време на тяхното създаване и движение от един човек до друг (например, като купувате хляб, финансите протичат от Вашия джоб до касата на продавача), а също по време на тяхното разпределение (например, чрез държавния бюджет или бюджета на една фирма под формата на различни разходи или вложения), преразпределение (повторно разпределение на финансите) и използване (при плащане на стоки или услуги).

Финанси са също и

 • застрахователните полици, 
 • недвижимите имоти, 
 • машините, 
 • предприятията, 
тъй като всички те представляват някаква материална ценност, която може да бъде преобразувана във финансови средства при тяхната реализация.

Способността на материалните обекти, с определена скорост, да се реализират по изгодна цена, се нарича ликвидност на финансовите инструменти. Например, един имот по време на криза има ниска ликвидност - т.е. трудно е да се продаде, още по-малко на висока цена. Докато парите са най-ликвидната стока. Но националната валута на Зимбабве е по-малко ликвидна от американския долар.

Финансите са кръвта на държавата

която доставя полезните вещества по кръвоносните съдове, с помоща на банковата система, до всички субекти на финансовата система -
 • обикновените хора (физическите лица), 
 • предприятията, 
 • учрежденията, 
 • организациите, 
 • фирмите (юридическите лица), 
държавата в лицето на многочислените бюджетни организации.


По такъв начин, финанси са всички парични средства, които се намират в разпореждане на държавата, фирмите или хората. Понятието финанси е неразривно свързано с понятието бюджет:
 • -    държавен бюджет,
 • -    фирмен бюджет,
 • -    семеен бюджет,
 • -    личен бюджет.
От това как един субект управлява своя бюджет, зависи нивото на неговите финансови доходи, разходи и неговия финансов успех.

Ако субекта на финасовите отношения

 • разпределя своите ресурси неразумно, 
 • не умее да прави спестявания в разните «кошници», 
 • не си е осигурил постоянен источник на финансов доход, 
то съвсем вероятно е той да фалира.

Определянето на финансите, освен с бюджета, също така е неразривно свързано и с понятията доход и разход. За да бъде бюджета печеливш, необходимо е доходите да бъдат повече от разходите. Независимо от това съвсем просто правило, нещата често не стоят така.

Кредитът е важна съставка на финансите, която позволява да се преразпределят финансови средства между различните субекти на финансови отношения. Например, възрастните хора са склонни да събират пари и да ги спестяват в банкови депозити.

Докато младите хора и предприемачите винаги имат по-големи потребности от пари и финанси, поради което вземат пари в кредит от банките, а банките в тези финансови взаимоотношения играят ролята на посредник. Те печелят от разликата в лихвите, която получават от своите заематели по кредита и която изплащат на вложителите по депозити.
Налични издания по английски език - за българи: