Капитал и финансова характеристика на фирма.

Финансовата характеристика на капитала 

на всяко предпиятие се влияе и определя от необходимостта да решават четири основни проблема:
 1. - какво да се произвежда;
 2. - как да се произвежда;
 3. - на кого да се продава;
 4. - как да се продава.
 
Отговорът на тези въпроси се определя и от гледна точка на ограничените възможностти на предприятието да финансира намирането на ресурси и тяхното използване от една страна, а от друга непрекъснато нарастващото и променящо се пазарно потребление.

Определящ фактор за подобряване използването на ресурсите, за повишаване производителността на труда, е величината и равнището на използвания финансов капитал.
  

Съвкупният финансов израз на имуществото на фирмата 

представлява нейния капитал. Това имущество се нарича капитал на фирмата (Capital of the company), защото е включен в производствената дейност.

В теорията и практиката за фирмените финанси се дават различни определения за капитал. Най-често той се характеризира като съвкупност от средства за производство, чрез които се произвеждат стоки или осъществяват услуги. Оттук следва, че капиталът е икономическа категория и може да има следните характеристики:
 1.   - капиталът е вид финансово богатство, предназначено за натрупване и даващо възможност да се развие производството;
 2.   - капиталът е вид икономическо отношение в производствената сфера (закупуват се суровини и материали, енергия, работна сила, реализира се продажба на готова стока, плащат се данъци, реализира се печалба);
 3.   - капиталът е в непрекъснато движение и възприема различни финансови форми

За фирмата те са както следва:

 1. финансова форма,
 2. стокова форма,
 3. производствена форма,
 4. нематериална форама - ноу-хау, търговска марка, фирмен имидж...
--------------------------------------------------

Същност на Финансово-стопанския анализ.

На фона на все по-глобализиращата се икономика, 

съчетана с периодични кризисни явления и нарастваща конкуренция между фирмите, все по-актуален става въпросът за Финансово-стопанския анализ (ФСА).
 
Чрез него се извършва изследване състоянието и развитието на фирмата на основата на нейната финансова структура и рентабилност. Методическото изследване, осъществявано от главния счетоводител или финансовия мениджър на фирмата се базира преди всичко на информацията от счетоводните отчети, допълнена с друга финансово - счетоводна информация.
 
Ето защо извършването на анализа се осэществява от специалисти с висока квалификация в областта на финансовото и управленско счетоводство, финансите и анализа.
   

Финансово-стопанския анализ е процес на

 • избор, 
 • съпоставяне и 
 • оценяване 
на финансова информация във фирмата. Ето защо първата му процедура е свързана с избора на необходимата за вземане на най-правилно решение информация от целия фирмен информационен поток.
Чрез съпоставянето й се цели да се открият най-важните финансови и стопански пропорции и взаимоотношения, а последната процедура е свързана с оценяването и интерпретирането на тези взаимоотношения и изводите, които могат да се направят от тях за финансовото състояние и бъдеще на фирмата.
-------------------------------------------------

Налични издания по английски език - за българи: