Как да се държим на нова работа в първия си работен ден?

Първият работен ден на нова работа

Първият работен ден на нова работа е едно от не съвсем леките изпитания за всеки новоназначен, но пък едва ли някой очаква от него още първия ден да извършва някакви сложни производствени операции.

Затова е добре да посветите първия си ден изцяло на адаптация към новата работна среда. Запознайте се с хората на новото си работно място, със структурата на фирмата, с техниката, с която ще Ви се налага да боравите.


Какво категорично не бива да правите на работа?

С новите си колеги се дръжте спокойно и дружелюбно и не се натрапвайте прекалено. На въпросите отговаряйте спокойно, но бъдете готови и за закачки и проверяващи запитвания. Какво категорично не бива да правите? В никакъв случай не се опитвайте от самото начало да показвате колко сте умни, подготвени и натегнати като пружинка, за да не Ви излезе име на натегач още от първия работен ден. Дръжте се непредизвикателно и даже леко замислено и в никакъв случай не влизайте в междуособици или конфликти, а още по-малко - вземайте страна. Не участвайте в сплетни, не обсъждайте никого, не разнасяйте клюки.

Починете си добре за следващия работен ден.

Най-общо казано, през първия си работен ден на нова работа е добре да се държите спокойно, уравновесено, уверено, като се стараете да оставите за себе си само най-положителни впечатления, макар това да не е лесно. И когато се приберете накрая в къщи, вземете си вана или топъл душ, починете си добре, защото и утре Ви очаква работен ден.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Охрана на труда

Охрана на труда

Охраната на труда е система или комплекс от мероприятия за обезпечаване на безопасност за живота и здравето на работниците в процеса на трудова дейност, за намаляване на производствения травматизъм и за контрол на вредните фактори непосредствено на работното място. В нея влизат
 • законно-юридически актове,
 • санитарно-хигиенни,
 • лечебно-профилактични,
 • социално-икономически,
 • организационно-технически,
 • рехабилитационни
и други предотвратителни и регламентиращи мероприятия, насочени към обезпечаването на безопасни условия за работа.

Изисква ли се охрана на труда в българските фирми?

Охрана на труда се изисква във всяко производствено предприятие и от държавата, като цяло, независимо от вида на практикуваната производствена дейност. Осъществява се на основата на използването на нови безопасни технологии, усъвършенствано заканодателство, понеже здравето и живота са конституционни права на хората.

Правилна организация.

Правилно организираната трудова охрана има голямо значение не само за самите работници, но и за предприятието (увеличава производителността на труда) и за държавата (увеличава икономическата й мощ). Ако условията на труд не удовлетворяват персонала, това води до засилено текучество на кадрите, което пък води да финансови загуби за бизнеса.

Мероприятия против травматизъм.

Различни експерти изчисляват, че добре организираните мероприятия против производствения травматизъм увеличават обема на произвежданата продукция с цели 25%, като едновременно с това, автоматично се намалява и брака. Така отличната организация е залог за увеличаване на производителността и доходността на фирмата. И обратно, ако охранителната организация е слаба, това веднага повишава производствения травматизъм и броя на професионалните заболявания, което пък води до завишаване на изплащаните компенсации. Особено големи загуби се търпят при сериозни травми и смърт на работник.

Кодекс на труда.

Основния документ, в който се регламентира въпросната тема е Кодекса на труда, но също и редица поднормативни документи, съобразяващи се със спецификата на конкретните отрасли. Така задълженията на работодателите и изискванията към всяко работно място са доста добре разписани. Освен това, се акцентира вниманието на това, че всички работници трябва да преминават начално, периодично и текущо обучение по безопасност на труда и това пак е в задълженията на работодателя.

Разбира се, всички тези задължения са обезпечени с доста сериозни глоби, постоянно се проверяват и контролират от различни държавни органи и инспекции, така че добрата производствена практика изисква и заставя те да се спазват стриктно, защото за никого няма да е приятно при по-тежки инциденти да попадне в зоната на разследвания, съдебни процеси и присъди.

С охрана на труда са свързани и редица други понятия, като:


Техника на безопасност

комплекс от средства и мероприятия, внедрявани в производството с цел създаване на здравословни и безопасни условия за работа.

Безопасни условия на труд

са такива условия за осъществяване на трудовите ангажименти, при които въздействието върху работниците на вредни или опасни производствени фактори е изключено или нивото на тяхното въздействие не превишава установените нормативи.

Безопасност

е отсъствието на недопустим риск, свързан с възможността да се нанесе ущърб или вреда на изпълнителите на производствените операции.

Производствен травматизъм

е съвкупността от нещастни случаи в производството на дадено предприятие.

Професионално заболяване

е увредата на зравето на работника вследствие на постоянно или продължително въздействие върху организма му от страна на вредни професионални условия.

Хигиена на труда

е система за обезпечаване на здравословна трудова дейност, включително законови, социални, организационни, технически и други мероприятия.

Промишлената санитария

има за цел да сведе до приемливо ниво рисковете от въздействие на неблагоприятни условия на професионалната среда.

Ергономия (от гръцки: ergon - работа и nomos - закон) - 

е наука, изучаваща човека в условията на производствена среда, с цел оптимизация на условията за осъществяване на дейността, оръдията на труда, организацията на работното масто и др., като при това се отчита антропологията и икономията на движения и сила.

Техническа естетика

е наука, изучаваща производствената среда с цел нейното хармонизиране, подобряване, удобство и красота. Тя е теоретична основа за промишления дизайн.

Електробезопастност

е система от организационни и технически мероприятия и средства, осигуряващи защита на хората от вредното и опасно въздействие на електрическия ток, електрическата дъга, електромагнитното поле и статичесното електричество.

Инструкции по безопасност на труда.

Някои предприемачи и работодатели не приемат насериозно охраната на труда, считайки, че производството им не е свързано с вредности или опасности, но осигуряването на безопасни условия е задължително за всяка фирма и това е начина да се повиши производителността на осъществяваните работни операции и да се намалят загубите то престои. Затова писането на инструкции по безопасност е задължително за всяко работно място.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Надомна работа само с един химикалка в ръка (за по-особен вид хора).

Може ли само с една химикалка да изкарвате хиляди левове всяка година, работейки надомно, от къщи?

Да, може! Писатели, журналисти, счетоводители, учители, консултанти, редактори, коректори, юристи - постоянно го правят. Като някои от тях изкарват не хиляди, а десетки хиляди левове всяка година, работейки само с една химикалка, при това - надомно. И Вие може да го правите и да се наслаждавате след това на живота!  Стига да ви се работи! Лека, приятна, завладяваща работа е.

Забележителности във вашия град.

Но нека да помислим по специфично. Всеки град или област притежава забележителности, понякога уникални. Какво Ви пречи да изготвите списък на всички забележителности в своя район. Картотекирайте ги. Разгледайте също стари и нови туристически карти. Те също ще Ви дадат идеи. Посетете библиотеките. Изровете за всеки обект интересни данни и статистики.

Направете си копия от документите и ги добавете към папката на всеки обект.

Посетете съответните отдели в Общината (култура, земеделие, стопанство) и ако случите на любезни и отзивчиви служители, ще получите още 'тонове' полезна информация. Разпределете и нея.

След това подгответе и планирайте оптимални маршрути.

Посетете обектите последователно. Идете на място. Разгледайте ги внимателно. Водете си бележки за впечатленията си. Прибавете и тях към досиетата. Допълнете данни за всеки обект:
 • - година на възникване,
 • - периоди на развитие,
 • - характерни особености,
 • - куриозни събития,
 • - известни личности, с които е свързан обекта и т.н.

Когато материала е готов, дайте го за компютърен набор

(мислете след време да имате собствен компютър, ако случайно все още нямате).
Добавете, на подходящи места, интересни снимки, свързани с изложението и оформете челната страница със заглавие, автор, дата, място на написването.

Разгласа.

Започнете да изпращате темите си за публикуване в редакциите на по-известните вестници и списания, а след това и до всички издания, за които имате адреси и данни.

Работете редовно и упорито. 

Това е най-важното. Печатни издания в България има колкото желаете. Упорствайте! Така постепенно ще придобиете статута на постоянен дописник и ще започнат да Ви изпращат заявки „по поръчка“ да отразявате определени събития или забележителности.

Английски език.

Ако навреме изучите английския език, скоро може да прeнесете дейността си и зад граница, предлагайки своите дописки (най-интересните от тях) и на задгранични издания. А по света издания, плачещи за куриозни, интересни, необичайни дописки, има колкото желаете. Станете техен хонорован представител за района или региона, в който се подвизавате основно.

Яжте и пътувайте без пари с прес-пропуск по света.

Или с други думи казано - яжте и пътувайте без пари, като използвате едни от най-ценните документи на света - прес-пропуска. И всичко това е напълно по силите Ви. Направете го! Ето тук е златния шанс за Вас,  който може да Ви позлати от главата до петите. Идеалната надомна работа за интелектуалци, които имат какво да кажат на света и искат да го направят. Ако мислите, че това са бабини деветини, това е една от причините да сме най-бедните хора в Европа, според официалната статистика на Европейския съюз - Евростат.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Надомна работа - мнения, отзиви, препоръки.

Какво е надомна работа?

Надомна работа - най-перспективната съвременна концепция за заетост днес е ключова и много перспективно начинание за
 • кариера, 
 • печалби и 
 • доходи (в т.ч. допълнителни) 
в световен мащаб и най-вече в развитите региони на
 • Европа, 
 • Америка, 
 • Япония... 
и в пренаселените държави като
 • Китай, 
 • Индия, 
 • Индонезия, 
 • Пакистан.

Каква е ползата от надомна работа?

В Америка, още в края на миналия век, с надомна работа са били заети 24 милиона души, които са  осигурявали 383 милиарда долара годишен доход и по цели 1800 нови работни места ежедневно! С надомна работа могат да се решат, при това много бързо, такива ключови съвременни проблеми като:
 • - Постоянните транспортните задръствания и при отиване и при връщане от работа + огромна икономия на гориво;
 • - Безпрецедентното замърсяване на въздуха и парниковия ефект от газовите емисии на автомобилите които сутрин и вечер ни карат и връщат от работните ни мяста;
 • - Хроничния недостиг, особено на квалифицирана работна ръка, като с надомната работа се спестяват от 1 до 3 часа дневно на човек продуктивно време от времето за пътуване до и от работното място;
 • - Намаляване на презастрояването в големите градове, поради спестяване от ставащи излишни офисни помещения, за сметка на трансформиране и подобряване на жилищната среда.
и т.н и т.н. поне за една лекция от 5 часа, стига да има кой да слуша. Никога до сега предпоставките за надомна работа не са били толкова благоприятни, особено с безпрецедентното разпространение на интернет и на мобилните комуникации.

Онлайн надомна работа - през интернет.

Нещо повече, в преобладаващия брой от случаите, към определението надомна работа спокойно можем да добавим "интернет" или "онлайн" работа. Затова е време и Вие да обмислите своите възможности за допълнителни надомни доходи. Не отлагайте решението си за утре. Ако го направите, така ще правите и до края на живота си, а той вече тече много бързо -  със скоростта на съвременните комуникации.

Хиляди хора работят от къщи.

Огледайте се. Хиляди хора около Вас го правят постоянно. Според сериозно проучване на вестник Стандарт, 500 000 българи вече заработват пари от къщи. Нима не е възможно и Вие да сте сред тях? Ако искате да оставите някаква следа след себе си, действайте веднага. Проучете детайлно възможностите от този сайт. Подберете си подходяща специализация и да започваме!

Има хиляди идеи и възможности за надомни доходи.

Има хиляди идеи за допълнителни и даже за основни доходи от надомна работа? С телефон, с интернет, ръчно, с компютър, на финансовите пазари, счетоводни, консултантски и други услуги... Да, да! Възможностите са действително хиляди, ако имате очи да ги виждате. И ... да действаме!
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Доход носи не толкова Вашия продукт или услуга, а добрата реклама за тях

Има великолепен продукт.

Макар да изглежда малко крайно, казаното в заглавието е вярно. Вие може да имате великолепен и полезен продукт, но ако никой не знае за него, поради това, че не пускате реклама за него, няма как да очаквате доход от него. Обикновено всеки, който е решил да започне собствен бизнес разполага със свой продукт, услуга или идея за такива или е дистрибутор на подходящи продукти на друга фирма.

Научете се да го продавате.

Щом е така, остава Ви да се научите да продавате своето изделие, като първата и най-важна стъпка в това направление е рекламата. В този смисъл рекламата и продажбата не са нищо повече от представяне на продукта по начин, който го прави:

 • - интересен,
 • - желан,
 • - необходим,
 • - привлекателен,
 • - романтичен,
 • - провокиращ,
 • - икономичен или
 • - загадъчен.

Реклама за продукт или услуга.

Не може да очаквате, че ще продадете Вашето изделие с реклама, в която просто се казва: "ЕТ Иван Иванов продава книга за отглеждане на домати. Изпратете 20 лв. на Иванов (следва адрес)". Трябва да предизвикате у онези, които ще прочетат рекламата Ви, причини, любопитство и желание да притежават предлагания продукт. Защо е ценна тази книга, каква полза има от нея, по какъв начин тя ще помогне за увеличаване доходите на потребителите?

Доход носи най-великият продукт на света.

Трябва да накарате хората да повярват, че разполагате с най-великия продукт "от появата на ралото насам". Рекламата Ви трябва да създаде у тях усещането, че пропускат огромна възможност, ако не се възползват от предимството на Вашето предложение, а по този начин се лишава и от възможността да получават един съвсем заслужен доход и то точно във тежките времена на криза.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Класация Топ 5 на най-добрите работодатели на САЩ за назначаване на работа на млади специалист.

Класация Топ 5 за най-добрите работодатели.

Всяка година в САЩ се прави класация Топ 5 за най-добрите работодателите, предлагащи най-добри условия за назначаване на работа на млади специалисти, като оценяването става възоснова на различни критерии като начална заплата, възможности за допълнителна специализация, условия за работа и др.

Класация Топ-5 на най-добрите работодатели на САЩ за млади и начинаещи специалисти:


1. "Deloitte"
Годишна заплата: от $55 000 до $60 000

2. "Ernst & Young"
Годишна заплата: от $50 000 до $55 000

3. "PricewaterhouseCoopers"
Годишна заплата: от $50 000 до $55 000

4. "KPMG"
Годишна заплата: от $50 000 до $55 000

5. U.S. State Dept. (Правителствен сектор на САЩ)
Годишна заплата: от $60,000 до $65 000

Достойно трудово възнаграждение и добри обучаващи курсове 

Заради финансовата криза, част от компаниите започват да назначават на работа по малко млади специалисти от начално ниво. Въпреки това, тези компании, в качеството си на работодател успяват да предложат на своите служители достойно трудово възнаграждение и добри обучаващи курсове за допълнителна специализация, според фирмените нужди и изисквания. Данни за класацията Топ 5 на най-добрите работодатели в САЩ  са съставени по материали от изданието "BusinessWeek"
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Може ли да се забогатее с работа?

Законни начини за забогатяване.

Отдавна е доказано, че общо погледнато за света като цяло, има пет законни начина да се забогатее бързо и сред тях няма "работа". Ето кои са те с малко анализ:

1) Да спечелите Джак-пот от тото или друг хазарт, 

но за да станете истински професионалист в тази област, е нужно доста да се поизпотите и това си доста интелектуален труд, но добрата новина е, че в повечето случаи може да се упражнява като надомна работа;

2) Да сключите брак по сметка, 

но тук в много голяма степен важи правилото "Пари при парите отиват", т.е. едва ли е възможно в реалността човек да е беден като църковна мишка до днес и утре да се събуди като съпруг или съпруга на милионер;

3) Да получите голямо наследство, 

но далеч не всеки разполага с вуйчо или чичо милионер в Америка, пък и да се случи да е единствения му наследник. А и милионерите напоследък все по-често завещават богатството си на фондации със заръката да вършат благотворителност;

4) Да правите спекулации(най-често на борсата - 

купувате днес акции за 1000 долара на стартиращата перспективна компания, тя оправдава надеждите и след година акциите й скачат 1000 пъти и Вие сте милионер или ставате професионален спекулант на Форекс - курсовете на валутите ежедневно скачат нагоре, надолу, което е предпоставка добре да се заработва. Добрата новина е, че форекс е надомна работа през интернет, а лошата - че ще Ви се наложи да се срещнете и конкурирате с най-брилянтните мозъци по света);

5) Да имате собствен бизнес 

(т.е. един вид да работите, но за себе си, но най-вече - да накарате другите хора да работят за Вас или тук става дума за един от бизнес лостовете, който може да Ви изстреля в орбитата на космическите доходи. Ако работите сам за себе си, максимума, който може да дадете е 24 часа работа на денонощие. Ако създадете условия други 1000 хора да работят за Вас по един час на ден, това ще Ви осигури плодовете от 1000 часа работа на ден).

С работа не се забогатява.

Но в крайна сметка, нито един от тези начини за забогатяване няма да Ви свърши кой знае каква работа и да Ви направи богати, ако имате широки пръсти и спечеленото потъва между тях като вода в пясък. Харченето е майка на бедността, а инвестирането е баща на богатството. Това е главния проблем на работещите - че те завинаги си остават "работещи" за някой друг, който да им създаде условия. Но такава е сделката.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Интернет работа Априлци

Град Априлци

Град Априлци (на латиница някои го изписват и като Apriltsi) може да осигури доста интернет работа (с Априлци като основна тема) за млади и предприемчиви хора не само от града, но и от цялата страна, понеже градчето е малко, но търсено и популярно като туристическа дестинация, макар да е само с около 4000 души население, но има продължителна история, датираща още от времената на траките.

Априлци е разположено в северните склонове на Средна Стара планина, в красива котловина, издълбана от реките Острешка и Видима, като отстои на 200 км североизточно от столицата София, на 25 км югоизточно от Троян и на 50 км западно от Габрово. Обединява четири села
 • Ново село,
 • Зла река,
 • Видима и
 • Острец.
Преди доста време тук се е намирало древно тракийско селище, за което свидетелстват множество могили край града, а непосредствено до връх Острец са открити останки и от древно тракийско светилище. В миналото оттук е минавал път, свързващ Северна с Южна България. Известно е също, че през 1876 г. в този край избухва най-масовото в Северна България въстание за национално освобождение, което е погасено с доста кръв. В памет на загиналите за свобода е и наименованието на днешния прекрасен планински и туристически град.

Априлци е заобиколен от величествени била и е изходен пункт към красивите върхове Купените, Марагидик, Русалка, Юрушка грамада и Триглав, а оттук може да се достигне даже и до първенеца на Стара планина – връх Ботев (2376 м), което е чудесна предпоставка за работа в областта на планинския пешеходен туризъм, особено за природни ентусиасти. Още повече, че като забележителност в склоновете на планината е биосферният резерват Северен Джендем, където се спуска водопадът Видимското пръскало. Южно от масива на връх Ботев е и най-високият водопад в България - Райското пръскало, който е с височина 124 м.

Интернет работа

Описаните до тук исторически и туристически забележителности могат да създадат доста интернет работа, ако за всички тях се създадат информационни сайтове, съдържащи освен полезната информация за обекта, а също се публикуват и обяви на местния бизнес. Но с това възможностите за онлайн работа не се изчерпват, понеже край Априлци се намира Новоселският манастир, а на 20 км от него - Батошевският, но има възможности за екскурзии и до Гложенски манастир, Съевата дупка, Троянски манастир. Освен това, градът е привлекателно място за спорт и туризъм, защото разполага с добре устроени хотели, почивни бази, частни квартири и къщи. А всички те “плачат” за добро представяне в интернет, за по-доброто им популяризиране и рекламиране.

Теми за писане в интернет.

Вили в гр. Априлци, приемащи гости, могат да осигуряват работа поне за своите стопани, но също и за Вас, ако усвоите метода да си докарвате доходи от онлайн писане на теми в собствени безплатни сайтове (потърсете "ръководство 1597"), които ще монетизирате по различни начини (виждал съм специализирани обучителни семинари за всичко това). До колкото основното правило за успешна (доходна) работа е “Намери потребност и я удовлетвори.”, ето кои могат да са потенциалните потребители на Ваши онлайн услуги по писане на теми и и рекламни представяния:
 • - Вила "Релакс"
 • - Вила "Слънце"
 • - Вила "Хвойна"
 • - Вила “Бояджиеви”
 • - Вила "Горски кът"
 • - Вила "Йовевски"
 • - Вила "Лозите"
 • - Вила "Мария"
 • - Вила "Нечо"
 • - Вила "Ники"
 • - Вила "Нина"
 • - Вила “Далия”
 • - Вила "Далия- Инн"
 • - Вила "Деси"
 • - Вила "Дива"
 • - Вила "Еделвайс"
 • - Вила "Изгрев"
 • - Вила "Пампорово"
 • - Вила "При Попа"
 • - Вила "Райски кът"
 • - Вила "Рая"
 • - Вила “Рени”
 • - Вила "Цвете"
Къщи за гости в гр. Априлци също не липсват, които макар и да осигуряват работа предимно за собствениците си, то и Вие бихте могли да извлечете доходи от писане в интернет за тези къщи, даже ако те не Ви плащат директно затова (има доста начини да “монетизирате” написаното от Вас), да не говорим, че ще пишете на български език, а заплащането може даже да е в евро. Ето и къщите за гости:
 • - Къща за гости “При Марина”
 • - Къща за гости "Цветина"
 • - Къща за гости в Априлци
 • - Къща за гости “Величка”
 • - Къща за гости "Нелия"
 • - Къща "Чимширите"
 • - Къща за гости "Близнаците"
 • - Къща за гости "Карапиреви"
 • - Къща за гости "Лилия"
 • - Къща за гости "Васильов хан" - с. Скандало
 • - Къща за гости "Планински рай"
 • - Къща за гости "Планинско утро"
 • - Къща за гости "При Сома"
 • - Къща за гости "Старо Скандало" - с. Скандало
 • - Къща за гости "Събчеви"
 • - Къща за гости „Дебрина”
 • - Къща за гости "Фамилия"
 • - Къща за гости "При Мечкарите"
 • - Къща за гости "Роден дом"-
 • - Къща за гости “Надежда-Цоневи”
 • - Къща за гости “Цоневски”
 • - Къща за гости "Еко Арт" - с. Драшкова поляна
 • - Къща за гости "Лора"
 • - Къща за гости "Маришница"
 • - Къща за гости "Острец"
 • - Къща “При Сома”
 • - Къща “Роси”
 • - Къща “Планинският рай”
 • - Къща “Близнаците”
 • - Къща “Край реките”
 • - Къща “на баира"
 • - Частен дом за почивка "При Марина"
 • - Дамяновата къща
 • - Павлевата къща
 • - Самостоятелни стаи “Фамилия”
 • - Апартамент "Двете ели"
Хотели в гр. Априлци, които осигуряват работа за различни професии от туристическия бранш, а също и възможности за допълнителни доходи за специалисти по писане на теми в интернет (най-малкото за своите администратори, за да си уплътняват работното време, като междувременно си осигуряват и допълнителни доходи), свързани със съответните хотели:
 • - Хотелски комплекс Романтика
 • - Семеен парк хотел "Мара Гидик"
 • - Семеен хотел "Д-р Църов"
 • - Хотелски комплекс "Велена" - с. Велчево- Хотел Априлци
 • - Семеен хотел "Скандало" - с. Скандало
 • - Хотел “Велена”
 • - Хотел “Сватовете”
 • - Хотел "Пандуков"
 • - Хотел "Панорама"
 • - Хотел "Тихият кът"
 • - Хотел "Априлци"
 • - Хотел "Балканджии"
 • - Хотел "Видима"
 • - Хотел “Рич”
 • - Хотел "Мизия"
 • - Хотел “Пропърти Линкс”
 • - Хотел "Център"
 • - Тихият кът
 • - Райски кът "Веселина"
 • - Комплекс “Каза Вици”
 • - Комплекс "Боголонта"
 • - Почивна база "Керамик"
 • - Панорама “Априлци”
 • - Планинско утро
 • - Селище “Делък”
 • - Вилно селище "Паздерите"
В околностите на Априлци има и живописни хижи, които също заслужават вашето внимание, ако си търсите работа, и особено ако държите това да е надомна работа през интернет и да е свързана с познатото Ви вече писане на теми (за което се заплаща в евро, макар, че пишете на български език). Ето и такива конкретни хижи от района на града:
 • - Хижа "Зора"
 • - Хижа "Мазалат"
 • - Хижа "Плевен"
 • - Хижа "Амбарица"
 • - Хижа "Видима"
 • - Хижа "Рай"
 • - Хижа "Тъжа"

Други забележителности, на които може да разчитате като на допълнителни идеи за работа:

 • - Батошевски манастири
 • - Девически манастир "Света Троица" в квартал "Ново село", Априлци
 • - Храм "Св.Георги Победоносец"
 • - Църква "Св. Петка Параскева"
 • - Различни паметници в региона
 • - Планински маршрути
 • - Резерват "Северен Джендем"
 • - Водопад "Видимско пръскало"
 • - Връх "Ботев"
Контакти с някои туристически агенции от града също могат да са Ви от полза за намиране на на възможности за доходи или даже за работа в областта на почивките и туризма.
 • - BulgariaHolidays.net
 • - Bulrest.com - българският туристически портал
 • - bgKvartiri.com
 • - Каталог с хотели в Априлци
 • - Bultourism.com - Български online каталог за туризъм
 • - Почивка.бг - намери си лесно
 • - "Съни Турс"
 • - Journey.bg - българският туристически портал
 • - Rezervaciq.com - настаняванв в BG
 • - Хотели в Априлци
Заведенията са добра възможност да си сътрудничите с тях по популяризиране на услугите им в интернет срещу съответното заплащане или даже с реалното разнасяне на рабат карти (вид рекламни талони, които привличат посетители, като им предлагат определена отстъпка 5 - 10% от консумацията - в САЩ такива работ карти даже се продават). Но сътрудничество е възможно, само ако сте в състояние да им предложите предимство в търсенето на услугите им - т.е. написаното от Вас и да е намирано и четено или талоните за отстъпка да са достатъчно за запълване капацитета на заведенията (подобни услуги предлагат и сайтовете за колективно пазарене). Ето някои основни заведения:
 • - Ресторант "Тихият кът" -  Априлци - ресторант с тераса-32 места,
 • - Дискотека " Маями " -  Априлци, кв. Острец - GSM: 0884/ 454 334
 • - CITY CASINO - Троян, ул. Димитър Икономов 16, GSM: 0895/ 511 295 ...      
 • - Delux bar " Маями " -  Априлци, кв. Острец - GSM: 0884/ 454 334
 • - Пица & Грил " Маями " -  Априлци, Центъра /Ново Село/ GSM: 0884/ 454 300
 • - Дискотека " Маями " -  Априлци, Центъра /Ново Село/ - GSM: 0884/ 454 300
 • - Конна база - "Априлци" - Предлага: Езда за начинаещи, планинска езда, високопланински преходи.
Магазини и услуги са възможни работодатели за Вас, особено ако навреме осъзнаят възможностите за интернет работа, които им предлагате, но все пак за Вас остава ангажимента да ги убедите
 • - магазин Маями - Облекла, бельо, парфюмерия, козметика
 • - Агротел 2000 -  магазин за месо,
 • - Стефан Вълев ЕООД - Строителни материали,
Фирми и местен бизнес от града и региона са добри възможни възложители на онлайн работа по популяризиране на дейността им, което може да им докара не малко клиенти, а от техните покупки ще дойдат и Вашите допълнителни доходи.
 • - Сувенири с изгледи на забележителности от Априлци
 • - “Екофер” - Предлага: Производство на мляко и млечни продукти
 • - “Агротел 2000” - Предлага: агро услуги, тел: 06958/ 2020, 2337, факс: 06958/ 2042
 • - Фирма “Перлатор” - производство на металопресови изделия и пластмасови детайли от всякакъв вид и размер
 • - "Интимпекс" -  Предлага: ресторантско и барово оборудване
 • София, ул. Гълъбец 12
 • - "Агропак" АД - производство на хартиени торби
 • - Каталог на фирмите от региона
 • - ЕТ "Найдена" -  Предлага: Битова керамика.
 • - Изба "TODOROFF" -  Предлага: напитки от Брестовица, Пловдивска област тел.: 03142/ 2488, 02/ 9854785
 • - "Стефан Вълев" ЕООД -  Предлага: строителни материали, тел.: 06958/ 21 21
 • - Керамик студио "Термо двойка " -  Предлага: Ръчна изработка, уникални форми и модели.
Известни личности, чийто биографии също могат да Ви носят доходи от писане в интернет, стига да подходите сериозно и своевременно към въпроса с електронните пари - интернет расте всяка година, независимо от всички световни кризи. Следователно, кризите са за отмиращите отрасли в реалния живот, но засега това не важи за онлайн възможностите за работа (вижте какво става с Фейсбука - за дни прави милиарди).
 • - Куйо Куев - литературен историк
 • - Георги Пашев - летец
 • - Марко Семов - публицист
Занаятчии
 • - Пенко Пенков – дърворезба,
 • - Петко Христов и Христо Петков – кожарство,
 • - Петър Бакърджиев - живопис,
 • - Валери Нунев – дърворезба,
 • - Вежен Енчев – живопис и скулптура,
 • - Йонка Минкова – гоблени,
 • - Диана Ковачева - плетива,
 • - Теодора Ковачева – живопис,
 • - Симеон Врабецов – дърворезба,
 • - Петко Кукенски – дърворезба,
 • - Данка Николова – плетива,
 • - Дянко Дянков – производство и реставрация на оръжие,
 • - Иван Мънков – живопис, статуи от бронз и дърво,
 • - Ирина Вачкова и Ивайло Иванов – керамично ателие,- Тодор Тодоров – живопис.
Фирми за недвижими имоти ще се зарадват много на способни агенти, които да са в състояние по подходящ начин да представят очарованието и предимствата на местните имоти и ползата човек да се сдобие с тях:
 • - "Троа"- недвижими имоти в Троянския балкан,
 • - "Хемус Консулт"ЕООД,
 • - Имоти "Траяна" - имоти в Троянският балкан,
 • - "Koev Properties",
 • - Агенция за недвижими имоти "Ослар ООД",
 • - Агенция за недвижими имоти - "Ищар".

Други възможности за сътрудничество и доходи:

 • -    Вестник "Форум" - регионален седмичник на северна България.
Образование
 • - Основно оздравително училище "Христо Ботев",
 • - ОУ "Васил Левски",
 • - Регионален инспекторат по образованието.
За съществуващите до момента сайтове и най-вече страници за Априлци в интернет, можем да кажем, че също са възможни места за работа и допълнителни доходи от писане чрез възлагане на задачи и проекти, но ако сериозно се заемете и обучите по подходящ начин, много скоро Вие ще имате най-добрите и посещавани собствени сайтове и те ще Ви носят не малко доходи в евро и ще Ви осигурят една гарантирана интернет работа за години напред.
 • - Априлци.Нет - Всичко за курорта на едно място.
 • - Априлци в пътуванe.pop.bg
 • - Априлци в СтараПланина.орг
 • - Сайт на Община Априлци
 • - Apriltsy.com - туристически портал на Априлци
 • - Априлци в визит.бг
 • - Априлци.орг
 • - Априлци в Уикипедия
 • - Априлци в Балканиа
В заключение можем да обобщим, че се видя, че интернет работа в Априлци има доста, поне за 100 предприемчиви млади хора с умения в онлайн писането на теми (търсете и "ръководство 1597"), стига да знаят как точно да го правят, но това не е беда, ако са поне малко предприемчиви и се поинтересуват от съответните ръководства за допълнителни или даже основни доходи, особено под формата на самонаети лица (начин сами на себе си да осигуряват работа, като в такъв случай е невъзможно да бъдат уволнени - с една бърза и лесна регистрация по Булстат). Добре е да оставите коментар с мнението си под тази статия, пък кой знае - може и работа да си намерите в следствие на това.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да изкараме пари от писане на статии в интернет?

Как да изкарете някой лев от мрежата?

Докато сърфирате из интернет, не е изключено да сте си задавали въпроса как да изкарате някой лев в мрежата? Преди всичко имайте предвид, че пари се изкарват не с потребителски манталитет и умения, а с професионално умение и нагласа. Първото, което може да Ви дойде наум е писането на статии за сайтове, което може да го приемете и като вид набор на текст.

Сайтовете търсят съставители на текстове.

И действително - огледайте се. Около Вас е пълно с най-различни сайтове за каквото си помислите. На всички тези сайтове се предлага някаква информация - новини, събития, описания, характеристики, анализи. Вие все в нещо сте специалисти по диплома. Погледнете в дипломата си и вижте по кои от специалностите си може да пишете.

Регистрирате в някои от борсите за фрилансери

Следващата стъпка е да се регистрирате в някои от борсите за фрилансери. Това отнема няколко минути след което попадате в епицентъра на работа с писането на теми. Ползвайте различните филтри на сайтовете, за да отфилтрирате такива теми за себе си, за които считате че сте най-компетентни и ще сте в състояние да пишете.

Работа за начинаещ автор.

Като начинаещ автор, не е изключено още в началото да си намерите работа. Огледайте се, за да разберете изискванията и обичайното заплащане - като размер и като начин на изплащане. От този момент нататък Ви остава да градите репутацията си. Възможно е като начало да се наложи да напишете няколко статии за мостри. Но по-късно може да ги продадете за пари.

Писането на теми за сайтове в интернет

Както и да го погледнем, писането на теми за сайтове в интернет може да Ви носи пари, като работата е съвсем надомна, но е нужно развитие. Още от първите дни се огледайте за изискванията в интернет писането и се постарайте постоянно да се усъвършенствате (може да се възползвате и проект "работа.123"). Колкото повече напредвате, толкова по-сложни проекти ще сте в състояние да поемате и толкова повече пари ще изкарвате. Упорствайте и ще успеете.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

------

Тази тема: "Производство на шафран (saffron) от шафранов минзухар."
се премести на този адрес:
http://zemedelie1.blogspot.com/2017/09/saffron.html

Как да запазим работа по време на криза?

Ако сте отскоро на работа.

Може би Вие сте сред тези, които отскоро са на работа и искате да я запазите колкото е възможно по-дълго време? Тогава направете добро впечатление в новия си екип! Искате да знаете от какво зависи мнението на колегите около вас и как да постигнете само положителни отзиви?

Всяка група има свои собствени традиции и правила, които начинаещия, не знае... Как да свикнете с новото си място и да запазите индивидуалността си?

Външен вид

Още на интервюто за работа, се опитайте да разберете как се обличат работниците и служителите във фирмата, имат ли някакви отличителни знаци. Така няма да сте изолирани от колектива, защото грешните дрехи могат да ви превърнат в черната овца. Не забравяйте, че прякорите често се дължат на това, че сте облечени безвкусно или сте твърде различни от другите.

Ако не искате Вашата идентификация да бъде неподходящото облекло, бъдете в хармония с останалите, като най-важно е дрехите ви да не противоречат на приетите стандарти. Съществуват общи правила за добро впечатление на работното място, като смяна на обувките с цел да се поддържа чистота в офиса, както и за лично удобство. Нека на разположение да имате  гъба за обувки и четка за дрехи. За да се избегнат неприятни изненади за дамите е добре да имат резервен чифт чорапогащи и чанта.

Комуникация

Благоприятното първо впечатление, което сте направили със своя външен вид, трябва да бъде затвърдено. Необходимо е да приемете начина на мислене на общността, където ще работите. Ако всички, с които работите отлично владеят професионална терминология, която използвате – няма проблем. Но когато групата е хетерогенна (понякога като възраст), е по-добре да се използва неутрална лексика, разбираема за всички останали.

Дори ако във фирмата има хора, които могат да си позволят да използват жаргон или нецензурни думи, това не означава, че трябва да говорите по този начин. В началото влезте в група с близка субординация, т.е. в в тази с подходяща за вас йерархия и след това преминете към по-свободно форма на комуникация.

Делова активност

В първите дни на работа хората се опитват да покажат своите най-добри качества и често работят на границите на възможностите си. Но не забравяйте, че наложеното от вас индивидуално темпо ще трябва да се поддържа.. В случаите, когато работникът или служителят първоначално показва наличието на уникални способности, но скоро се оказва, че не ги притежава, ръководството най-малкото е разочаровано. И чувство на недоволство остава за дълго време...

Отговорности по време на работа

Както е известно, в много организации на новопостъпилите се опитват да възлагат повече и монотонна работа. Случва се прехвърляне на задължения,които не са в компетенциите на новопостъпилия. В някои случаи самоинициативата за подпомагане на другите е в ущърб на работата или за сметка на свободното време. Това води до допълнителни проблеми, трудности в общуването с колегите и ръководството.

При постъпването си на работа се опитайте възможно най-точно да изясните своите отговорности и усърдно да се заемете с тях. Не инициирайте допълнителни задачи – а вършете работата си по най-добрия възможен начин. Значително повече дивиденти ще натрупате при безупречно изпълнение на задачите си, от някой, който обещава много, но в нито едно от започнатите дела не постига успех.

Да се поправят грешките е сложно, но не невъзможно

За съжаление, от грешки никой не е имунизиран. Има ситуации, при които за работника или служителя се формира негативно отношение. Необходим е опит за промяна на тази позиция. Трябва да се действа внимателно и последователно. Решението е да не се допускат други нарушения и да се изпълняват задълженията навреме и коректно. Разбира се, за зложелателите са неблагоприятни положителните промени в статуса на провинения.

Напомнянето за собствените им слабости и грешки е добър изход от проблема. Всеки от нас понякога става жертва на обстоятелствата, но ние не можем да позволим използването на допуснатите грешки за манипулиране на общественото мнение. Обикновено тези, които непрекъснато натякват чуждите грешки, чувстват несигурност за собствената си позиция.

Те непременно трябва да разберат, че такова отношение не само е недопустимо, но че и  ролята на неудачник, не е приемлива за бившия провинил се.  По принцип такива личности предпочитат да не влизат в открит конфликт със силен опонент и накрая го оставят на спокойствие. Останалата част от персонала и ръководството ще забележат положителните промени, особено ако не сте твърде срамежлив и не омаловажавате собствените си успехи.

Управление на собствената кариера и работа.

За да управлявате вашата кариера по време на финансова криза е необходим комфорт на Вашето работно място - единомислещи хора, близки по дух и убеждения и това е начина да запазите работа, като в същото време допринасяте за здравословен и професионален климат сред целия персонал от колеги, което е гаранция за оцеляване на фирмата, а оттам и за Вашата заетост в нея.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Надомна работа като помагач-ординарец за поръчки.

Надомна работа без влагане на пари.

Започването на една надомна работа трябва да става без капитал в пари. Залагате само на неща, които имате - ум, опит, образование, различни вещи или материали, които може да намерите безплатно.

И така да започваме:

1) Определете кои са потенциалните Ви клиенти, 

които е най-вероятно да се възползват от надомните Ви услуги като ординарец.

Такива могат да бъдат всички,
 • - от заетия до късно с делата си частен бизнес, 
 • - през хотела, който иска безплатно да удовлетвори прищевките на свои клиенти за доставка или покупка на различни неща, 
 • - до голямата фирма, която иска от Вас да улесните живота на заетия им персонал или 
 • - някой старчески дом.

2) Договорете своята седмична (месечна) ставка. 

Това може да е процент от общите спестявания, ако последните са безспорни. Или отделна тарифа за всеки вид услуга. Или общо заплащане за месеца.

3) Определене най-благонадеждните подизпълнители, 

чиито услуги ще ползвате в работата си, така че да впечатлите клиентите си. Такива като
 • - химическо чистене и пране, 
 • - автомонтьори, 
 • - цветари, 
 • - ел. техници, 
 • - ювелири, 
 • - билетни центрове, 
 • - фирми за почистване 
и т.н.

Сравнете тяхното качество, бързина на обслужване и цени. Вашият подбор на подизпълнители трябва да се основава на нуждите на Вашите клиенти. Детайлното познаване възможностите на подизпълнителите ще Ви позволи да помагате на своите клиенти и по-бързо и по-професионално. Неща, които могат да превърнат тази надомна работа като помагач ординарец доста печеливша за Вас.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Успешно събеседване за работа.

Търсили сте работа и накрая сте намерили.

http://janedoeceo.files.wordpress.com/2009/02/sales-job-interview-need-to-knows1.jpgКанят Ви на събеседване, за да се запознаят с Вашата къндидатура, за да узнаят способностите Ви да изпълнявате съответната работа, да проучат потенциала Ви на работник. Събеседването е началото на отношенията между работник и работодател. Поради това си заслужава човек да се подготви сериозно, освен ако не иска да положи на риск назначаването си, особено по време на криза. Приказката гласи “По дрехите посрещат, а по ума изпращат.” Това е приложимо и към събеседването - първият делови контакт на страните по трудовия договор.

Подготовка за събеседването.

Планирайте своето представяне.

От всички съвети, с които ще се срещнете за този етап, най-важния е да планирате внимателно своето представяне. Преди да се явите на събеседване, непремено съберете основна информация за фирмата - в какъв бранш работи, какви са постиженията й, каква специализация има, какви са отговорностите на отдела, за който кандидатствате и по-конкретно на Вашата длъжност.

Подгответе се да отговаряте на въпросите.

Това ще Ви помогне благоразумно да отговаряте на въпросите, които могат внезапно да се появят по време на събеседването. Проучването Ви трябва да включва и потребностите на фирмата от един или друг вид специалисти, както и изискванията към тях. Не би било приятно да попаднете на специализиран въпрос, при който няма да разбирате за какво Ви питат.

Непоколебимост и увереност

Добър начин за подготовка е застанете пред огледалото и да се пробвате да отговаряте на предполагаемите въпроси. При това, непременно отбелязвайте своите реакции на един или друг въпрос. Непоколебимостта и увереността във Вашите отговори, без съмнение, е най-важния елемент от Вашето поведение. Работодателят иска да види пред себе си уверен в себе си кандидат, доколкото това е пряко отражение за способностите на кандидата.

Външен вид при събеседване.

Външният Ви вид ще има ключово значение, особено в началото на събеседването и е важно да остави добро първо впечатление за Вас. Едва ли ще спечелите нещо, освен пренебрежение, ако се явите на събеседване, облечени в дънки и маратонки. Обличайте се в съответствие с положението. За работа в административен офис, се обличайте в костюм и с вратовръзка. Естествено, не прекалявайте. Но все пак е да имате нещо в повече, отколкото нещо да не Ви достига.

Първото запознаване.

Има три основни правила, които трябва да съблюдавате при появяването си на мястото за събеседване:
 • -    При представяне съобщете името си ясно и разбираемо.
 • -    Установете пряк визуален контакт със събеседника си.
 • -    Стиснете здраво ръката му.

Основни моменти при събеседване.

Има няколко основни момента, на които събеседника Ви обръща внимание по време на разговора, които могат да разкрият човека повече, отколкото той сам би казал за себе си.
 • -    Постоянно движещите се ръце издават нервност на човека. Дръжте ги на масата или на коленете си.
 • -    Седете изправен на стола. Увереният вид говори за това, че добре се владеете.
 • -    Неконтролируемите нервни тикове лесно се забелязват от интервюиращия, а понякога Вие може и да не им обърнете внимание. Например, нервното почукване по масата, или ако постоянно се почесвате и пипате по лицето…

Типични въпроси при събеседване.

Всяко събеседване се състои от определн набор въпроси, подбрани специално за един или друг кандидат. Но в крайна сметка, повечето събеседвания се състоят от сходни и очаквани въпроси. Ето един примерен списък, който ще Ви позволи да разберете идеята за съставяне обичайните типови въпроси, които могат да ви зададат. Отговаряйте на въпросите ясно и разбираемо, като използвате колкото е възможно по-богат речников запас.
 • -    Какъв опит имате в работа по специалността?
 • -    Защо трябва да наемем Вас на тази длъжност?
 • -    Къде виждате себе си след 2, 5 години?
 • -    Назовете поне една от Вашите слабости?
 • -    Защо искате да работите в нашата фирма?
 • -    Какво Ви води при нас?
На всеки въпрос отговаряйте уравновесено, без да прибързвате. Важно е да запомните, че никога не трябва да предполагате, че работата е вече Ваша. Даже понякога могат специално да Ви разиграят такава ситуация, за да проверят реакциите Ви. Следете хода на събеседването от началото до края.

Видове събеседвания.

Съществуват много видове събеседвания, като се започне с предварителните и се стигне до окончателните. Всеки вид си има своите особености и изисква ралична подготовка. Но ако имате основния багаж от знания, това ще Ви помогне да преминете успешно през всяко събеседване. Отговаряйте честно и не бъдете прекалено (дразнещо) самоуверени. Успех!
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Надомна работа с икономично редене на паркет

Надомна работа с редене на паркет.

Знаете ли, че има редица тайни за добро и икономично поставяне на паркет като надомна работа, така че да спестявате доста пари на собствениците? А това си е добро конкурентно предимство, защото всеки ще Ви предпочете да му работите, ако сте икономични и при това му спестявате пари за материали в сравнение с други майстори.

И така, да видим кои са тези тайни, които могат да Ви дадат реално предимство в условията на криза, при това и като надомна работа:

Тайна № 1 

е в доброто подравняване на пода. Това се постига с добре нивилирана фина замазка. Ако пода не е равен паркета започва да отива във въздуха и даже да успеете да го наредите, това става за сметка на неговото плътно подреждане.А това са двата основни фактора за лоша работа, от които се получава после скърцане, разместване, пропукване и др. недостатъци. Гладка и подравнена фина замазка се прави като пуснете открай до край две много добре невилирани майки. След това остава да насипите и размажете замазката като се водите по майките с гладък мастар (права дълга дъска). Накрая добре загладете замазката с фина пердашка.


Тайна № 2: 

Не нареждайте паркета преди да са изминали поне три седмици от полагането на фината замазка и то при положение, че  става дума за топло лятно време и помещението е било добре и постоянно проветрявано. Този период е необходим за идеално изсъхване на пода. Така ще избегнете бъдещо овлажняване и измятане на паркета.

Ако времето е влажно, дъждовно, ако е есен или ранна пролет - изчакайте двойно или тройно повече време за хубаво изсъхване. Не претупвайте това указание, за да нямате рекламации след това за изметнат паркет.

Тайна № 3: 

Спестете пари на клиента си като му препоръчате вместо първо или второ качество паркет, да си вземе трето или даже четвърто качество. Това разбира се, ще му струва много по-малко, но коя е тайната? Първо сортирайте паркета, като отстраните най некачествените парчета.

Някои от тях все пак запазете, защото ще са Ви необходими и по-къси, отрязани парчета за завършването на някои от редовете. Какво да правите с фугите, които ще се появят след реденето на по-нискокачествения паркет? Това изобщо не бива да Ви притеснява. Редете стегнато паркета, а фугите по-кьсно могат да се заличат идеално по следния начин:


След цикленето (което на първо време няма да правите вие, а притежател на съответната машина, а в последствие и Вие би трябвало да си закупите такава, но всяко нещо с времето си) съберете стърготини, но от най-фините, от последното - финишно циклене. Този прахуляк разбъркайте добре с лака, с който ще се лакира паркета, и фугирайте фугите с шпатула. След като изсъхнат замазките, изциклете ги още веднъж. Прилепването ще стане идеално, даже за най-придерчивия стопанин.

Тайна № 4: 

След като дръпне (изсъхне) добре фината замазката, смело заливайте и добре размазвайте лепило С-200 (само русенско производство, на завода) и редете паркета. Основните фигури са няколко
 • - прав ред с различно разминаване,
 • - рибена кост - единична, двойна или тройна,
коите лесно можете да усвоите със "сухи тренировки". В реденето по-скоро проблем представлява рязането на паркета. Крайните парчета трябва да се отрязват на определен размер за да се завърши фигурата.

На първо време и ако не се гони голяма производителност, може да се ползва трионче. Но това е твърде трудоемко и уморително. Така, че първата ви работа след като изкарате малко пари е да си купите подходяща машинка с дърводелски циркуляр. С нея рязането става за секунди и буквално е песен.

Тайна № 5: 

За лакиране използвайте турския лак DYO. Той е евтин, безмирисен и бързосьхнещ. Идеален гланц се получава на третото боядисване. Ако започнете сутринта, до вечерта ще сте готови, при това няма да Ви изнасят с линейка заради отровите. Използвайте тези тайни в надомната работа, печелете и клиентите Ви ще са доволни, а те ще Ви препоръчват и на други свои познати. Така за Вас ще заработи безжичния телефон като реклама. Желая Ви успех.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: